Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

Általános iskolai beiratkozás

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS

A 2016-2017. tanév első osztályos tanulóinak beiratkozás ideje:

2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2016. április 15. (péntek) 8.00-19.00 óra között.

I. A tankötelezettségről

Nkt 45.§ (2) alapján: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. … Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

II. Mit kell tudni a beíratásról?

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. (22.§ (4) /2012. (VIII. 31.) rendelet)

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
2. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

 • óvodai szakvélemény
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

4. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására. (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók, 4. sz. melléklet)

A hit- és erkölcstan oktatás választására vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor kell megtennie a szülőnek.

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik, az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenti. (Nk.91.§)

III. A felvételi eljárás rendje

A Nemzeti Köznevelési Törvény. 50.§ (5) pontja alapján a művészeti emelt szintű oktatásra
jelentkezőknek alkalmassági vizsgát szervezünk. Az iskola Pedagógiai Programjának szabályozása alapján az előzetes meghallgatás a zenei képességek megfigyelésére irányul. Ez ritmusvisszaadásból, dallaméneklésből, a zenei motiváltság felméréséből áll. A zenei osztályba a meghallgatás eredménye és a szülő kérése alapján kerülhetnek a tanulók. Az alkalmasságról 2015. április 15-ig szóban tájékoztatjuk a szülőket.

A körzeten kívüli tanulók esetében a szülő írásos kérvény benyújtásával kérheti a gyermek felvételét az iskolába.

Felvételi sorrend a nem emelt zenei képzésű osztályba:

 • körzetes tanulók
 • halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, akinek lakóhelye a kerületben található
 • kerületi állandó lakóhellyel rendelkező tanuló
 • kerületi tartózkodási hellyel rendelkező tanuló
 • kerületen kívüli tanuló

A felvételnél előnyt élvezhet az a jelentkező, akinek azt különleges helyzete indokolja. Ezek:

 • testvére iskolánk tanulója
 • tartósan beteg a szülő vagy a testvér,
 • a szülő munkahelye az iskola körzetében van,
 • az iskola a lakóhelytől 1 km-en belül található.

Amennyiben az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudjuk teljesíteni, a felvételről sorsolás útján döntünk.

A tanulócsoportok kialakítása során törekszünk a fiú-lány, ill. az egyéni fejlesztésre szoruló tanulók harmonikus arányának kialakítására.

Az iskola igazgatója a gyermek iskolai felvétele ügyében hozott döntést, a fenntartó által az indítható osztályok számának megállapítása után, 2016. április 29-ig küldi meg a szülő részére.

Sikeres beiskolázást kívánunk!

Budapest, 2016. március 23.

Puszta Lajosné
igazgatóhelyettes