Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

Tájékoztató a hit- és erkölcstan oktatásához

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁS ELJÁRÁSRENDJE

 

Jogszabályi háttér

I. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 3. § (3), 32. § (1) h) pontja, 35. §, 35/A §, 35/B §, 46. § (3) e) pontja, 97. § (7) bekezdés és a 98. § (6) bekezdés.

II. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 14. § (5) bekezdés, 182/A § és a 182/B §.

III. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 16/G. fejezet 37/S. §.

 

Tájékoztató nap

Iskolánkban 2018. március 12-én 16-17 óra között tájékoztató napot szervezünk, melyre szeretettel várjuk a tanulókat és szüleiket.

A tájékoztató napon az egyházi jogi személyek írásban meghatalmazott képviselői tájékoztatást adnak az érdeklődő szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg.

 

Nyilatkozat

A szülőnek előzetesen írásban, egységes formanyomtatványon kell nyilatkoznia arról, hogy

a) az etika, illetve a hit- és erkölcstan közül melyiket választja,

b) a hit- és erkölcstan választása esetén melyik egyházat választja.

Amennyiben a nyilatkozatot a szülő nem teszi meg, az iskola a tanulót automatikusan az etika tantárgy oktatásához sorolja.

 

Nyilatkozattétellel kapcsolatos határidők

A nyilatkozatot a leendő első osztályos tanulók szülei a beiratkozás alkalmával juttatják el az iskolába. A többi évfolyamon a korábbi választás módosításának határideje 2018. május 20. Az aláírt nyilatkozatokat az iskola összesíti és átadja az egyházi jogi személynek, valamint a fenntartó tankerületi igazgatónak.

 

Kapcsolattartó

A hit- és erkölcstan tantárgy oktatásával kapcsolatban további felvilágosítást Czenderné Katona Éva iskolatitkártól telefonon, vagy az iskola e-mail címén keresztül kaphatnak.

 

Elérhetőség:

titkarsag.alsoerdosor@gmail.com

+36 1 3427 773

 

Budapest, 2018. február 22.

 

Móri Árpádné

intézményvezető

szülői nyilatkozat2018