Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

Első évfolyamra beiratkozás -hoz

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS A 2018-2019. TANÉV ELSŐ ÉVFOLYAMÁRA

 

Beiratkozás időpontja

 

2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2018. április 13. (péntek) 8.00-19.00 óra között

 

I. A tankötelezettségről

Nkt 45.§ (2) alapján: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a ha­to­dik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, a­ki­nek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában ré­szesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. Ha a gyermek az iskolába lé­pés­hez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szak­ér­tő­i bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt meg­kezd­je tankötelezettségének teljesítését.

 

II. Mit kell tudni a beíratásról?

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban köteles be­í­rat­ni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. (22.§ (4) /2012. (VIII. 31.) rendelet)

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító

2. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

 • óvodai szakvélemény
 • járási szakértői bizottság szakértői véleménye
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

4. Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről

5. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan. (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók)

 

A hit- és erkölcstan oktatás választására vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor kell megtennie a szü­lő­nek.

 

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha a tankötelezettségüket külföldön teljesítik, az illetékes járási hivatalnak ezt kötelesek bejelenti. (Nk.91.§)

 

III. A felvételi eljárás rendje

A Nemzeti Köznevelési Törvény. 50.§ (5) pontja alapján a művészeti emelt szintű oktatásra jelentkezőknek al­ka­lmassági vizsgát szervezünk.  Az iskola Pedagógiai Programjának szabályozása alapján az előzetes meg­hallgatás a zenei képességek meg­fi­gye­lé­sé­re irányul. Ez ritmusvisszaadásból, dallaméneklésből, a zenei mo­tiváltság felméréséből áll. A zenei osztályba a meghallgatás eredménye és a szülő kérése alapján ke­rül­het­nek a ta­nulók. Zenei meghallgatás: 2018. március 19-20. napokon. Az alkalmasságról 2018. március 27-től tájékoztatjuk a szülőket.

 

A körzeten kívüli tanulók esetében a szülő írásos kérvény benyújtásával kérheti a gyermek felvételét az is­ko­lába.

 

Felvételi sorrend a nem emelt zenei képzésű osztályba:

 • körzetes tanulók
 • halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, akinek lakóhelye a kerületben található
 • kerületi állandó lakóhellyel rendelkező tanuló
 • kerületi tartózkodási hellyel rendelkező tanuló
 • kerületen kívüli tanuló

 

A felvételnél előnyt élvezhet az a jelentkező, akinek azt kü­lön­le­ges helyzete indokolja. Ezek:

 • testvére iskolánk tanulója
 • tartósan beteg a szülő vagy a testvér,
 • a szülő munkahelye az iskola körzetében van,
 • az iskola a lakóhelytől 1 km-en belül található.

 

Amennyiben az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudjuk teljesíteni, a felvételről sor­solás útján dön­tünk.

 

A tanuló osztályba sorolásáról az intézményvezető dönt. A tanulócsoportok kialakítása során törekszünk a fiú-lány, ill. az egyéni fejlesztésre szoruló ta­nulók harmonikus arányának kialakítására.

 

Az iskola igazgatója a gyermek iskolai felvétele ügyében hozott döntéséről, a fenntartónak az indítható osztályok számára vonatkozó engedélye után, írásban értesíti a szülőt.

 

Sikeres beiskolázást kívánunk!

 

Budapest, 2018. március 23.

 

 

Puszta Lajosné

intézményvezető-helyettes