Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS

 I. A tankötelezettségről

Nkt 45.§ (2) alapján: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a ha­to­dik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, a­ki­nek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában ré­szesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. … Ha a gyermek az iskolába lé­pés­hez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szak­ér­tő­i bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt meg­kezd­je tankötelezettségének teljesítését.

 II. Mit kell tudni a beíratásról?

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban köteles be­í­rat­ni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. (22.§ (4) /2012. (VIII. 31.) rendelet)

Általános iskola 2015./16. tanév első osztályos tanulóinak beiratkozás ideje:

április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között.

április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra között

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 1. A  gyermek  személyazonosítására  alkalmas,  a  gyermek  nevére  kiállított  lakcímet  igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

 • óvodai szakvélemény
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

Tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában):

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

 • regisztrációs igazolás, vagy
 • tartózkodási kártya, vagy
 • állandó tartózkodási kártya

3. Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.

4. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására. (A Polgári Tör­vény­könyv­ről  szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók, 4. sz. melléklet)

5. A hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szü­lő­nek.

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenti. (Nk.91.§)

 III: A felvételi eljárás rendje

A Nemzeti Köznevelési Törvény. 50.§ (5) pontja alapján a művészeti emelt szintű oktatásra jelentkezőknek al­ka­lmassági vizsgát szervezünk.  Az iskola Pedagógiai Programjának szabályozása alapján az előzetes meg­hallgatás a zenei képességek meg­fi­gye­lé­sé­re irányul. Ez ritmusvisszaadásból, dallaméneklésből, a zenei mo­tiváltság felméréséből áll. A zenei osztályba a meghallgatás eredménye és a szülő kérése alapján ke­rül­het­nek a ta­nulók. Az alkalmasságról 2015. április 15-ig szóban tájékoztatjuk a szülőket.

A körzeten kívüli tanulók esetében a szülő írásos kérvény benyújtásával kérheti a gyermek felvételét az is­ko­lába.

Felvételi sorrend:

 • körzetes tanulók
 • halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, akinek lakóhelye a kerületben található
 • kerületi lakóhellyel rendelkező tanuló
 • testvére iskolánk tanulója
 • kerületen kívüli tanuló

Amennyiben az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudjuk teljesíteni, a felvételről sor­solás útján dön­tünk. Sorsolás nélkül is felvehető a tanuló, ha kü­lön­le­ges helyzete indokolja. Ezek:

 • tartósan beteg a szülő vagy a testvér,
 • iskolánk tanulója a testvére,
 • szülő munkahelye az iskola körzetében van,
 • az iskola a lakóhelytől 1 km-en belül található.

A sorsolásra valamennyi jelentkező meghívást kap. A sorsoláson a résztvevők személyesen he­lyezik el az azonosításra alkalmas jelentkezési lapot a szavazó ládában. A jelenlétükben húz ki az iskola igazgatója annyi lapot, ahány férőhely betöltésre kerül. A sorsoláson jegyzőkönyv ké­szül.

A tanulócsoportok kialakítása során törekszünk a fiú-lány, ill. az egyéni fejlesztésre szoruló ta­nulók harmonikus arányának kialakítására.

Az iskola igazgatója a gyermek iskolai felvétele ügyében hozott döntést, a fenntartó által az indítható osztályok számának megállapítása után, 2015. április 30-ig a kül­di meg a szülő részére.

Sikeres beiskolázást kívánunk!

Budapest, 2015. március 11.

 

Puszta Lajosné
igazgatóhelyettes